function itseovn_maintenance_mode(){ if(!current_user_can('edit_themes') || !is_user_logged_in()){ wp_die('

Bảo trì hệ thống


Hiện tại chúng tôi đang bảo trì để nâng cấp hệ thống. Hệ thống sẽ hoạt động lại sớm nhất khi dữ liệu được hoàn thành!'); } } add_action('get_header', 'itseovn_maintenance_mode'); }