Contact us


Họ tên khách hàng *:

Email khách hàng *:

Số điện thoại *:

Nội dung liên hệ :
APPLICATION TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICATION SERVICES JSC
Address: No. 16, 481/69 Ngoc Lam Street, Long Bien District, Hanoi
Tel: 024.32484108 Fax: 024.32484107
contact@atcom.com.vn
From 8:00 am to 1800 pm daily

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU