Chúng tôi cung cấp các dịch vụ gì?


Các lĩnh vực chính mà chúng tôi cung cấp bao gồm: 
  • Lĩnh vực công nghệ thông tin
  • Lĩnh vực thiết bị thí nghiệm đo lường, kiểm định 
  • Lĩnh vực điện, điện tử và viễn thông
  • Cung cấp dịch vụ bảo hành bảo trì
  • Tư vấn thiết kế, dự toán, báo cáo đầu tư, tư vấn giám sát.


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU